VIERA BEZ SKUTKOV

Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.
Jak 2:26

Čo je platné, keď niekto hovorí, že má vieru ak nemá skutky? Aká je to mŕtva viera? Bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov?

V Biblii je jasne napísané, že spása je jedine z milosti skrze vieru v Ježiša Krista.

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
Ef 2:8-9

Žiadne skutky nemajú nič spoločné so spásou.

Kto však skutky nekoná, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.
Rim 4:5

Kde je teda chvastanie? Je vylúčené! Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Lebo tak myslíme, že človek býva ospravedlnený vierou bez skutkov zákona.
Rim 3:27-28

vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo.
Gal 2:16

Aj napriek množstvu veršov, ktoré jednoznačne hovoria, že spása je jedine skrze vieru v Ježiša, falošní učitelia často zneužívajú verše z druhej kapitoly listu Jakuba, aby na základe nich učili, že na spásu treba aj skutky alebo učia, že ak je niekto spasený, tak automaticky robí aj skutky, inak v skutočnosti spasený nikdy nebol. Tieto verše, ktoré zdanlivo učia, že na spásu treba aj skutky, sa mnohým zdajú byť v rozpore so zvyškom Biblie, kde sa opakovane a jasne zdôrazňuje, že človek býva ospravedlnený zadarmo, skrze vieru v Ježiša Krista. V skutočnosti v liste Jakuba nič nie je v rozpore s biblickým učením o spáse.

Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho viera môže spasiť?
Jak 2:14

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že hneď na začiatku Jakub oslovuje tých, ktorým list adresuje, BRATIA. Sú jeho bratmi vo viere v Ježiša Krista. Títo ľudia, ktorých nazýva bratmi, UŽ SÚ SPASENÍ, pretože veria v Ježiša Krista. Týmto listom ich Jakub len chcel povzbudiť k tomu, aby konali aj skutky, na základe ktorých by aj ostatní ľudia videli ich vieru.

Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm, a niekto z vás im povie: Choďte v pokoji, zohrejte a najedzte sa! ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je to platné? Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva. Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.
Jak 2:15

Čo je platné, keď niekto hovorí, že má vieru ale nemá skutky? Je to to isté, ako keď hladnému poviete, nech sa naje ale nedáte mu žiadne jedlo. Ten hladný sa z vašich slov nenaje, preto nie je pre neho nič platné, že mu to poviete – naďalej ostane hladný. Takisto je to aj s vierou, môžete každému rozprávať o tom, že veríte, ale ak nemáte skutky, ktoré by to potvrdili, tak to ostatní ľudia nemajú ako vidieť. Je to preto, že ľudia vieru nevidia, tú vidí jedine Boh, a tak môžu ľudia vieru u človeka posudzovať jedine na základe skutkov. Ak žiadne skutky nemá, tak môžu ostatní ľudia pochybovať, že ten človek verí. Ľudia môžu pochybovať o viere u človeka, ale nie Boh! On vie, či niekto verí alebo nie a to je dôležité, byť ospravedlnený z viery pred Bohom! Pretože to rozhoduje o spáse človeka, čo vidí Boh, nie to, čo vidia ľudia.

Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa trasú.
Jak 2:19

Biblia hovorí, že veriť, že BOH JE JEDEN nestačí, preto ľudia z ostatných monoteistických náboženstiev, ktorí neveria v meno Ježiša Krista, Syna Božieho nie sú spasení a sú na ceste do pekla. Aj démoni veria, že Boh je jeden, ale trasú sa. Ak chce byť človek spasený, musí veriť v Ježiša Krista.

Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva? Či náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? Vidíš – viera spolupracovala s jeho skutkami a skutkami sa stala dokonalou, a naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť; nazvaný bol priateľom Božím.
Jak 2:10-23

Pred kým bol teda Abrahám ospravedlnený zo skutkov?

Lebo ak Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí Písmo? Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.
Rim 4:2-3

Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov. Ale nie pred Bohom. Pred Bohom sa mu počítalo za spravodlivosť to, že uveril Bohu. Keď nie pred Bohom, tak potom pred kým bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov? Predsa pred ľuďmi! Ľudia na základe jeho skutku – keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár – vidia, akú veľkú vieru Abrahám mal. Keby to nespravil, stále by bol spasený, pretože uveril Bohu ale týmto veľkým skutkom ukázal ľuďom veľkosť jeho viery. Nemôže sa tým chváliť pred Bohom, ale pred ľuďmi sa má čím chváliť. Tak môže človek byť ospravedlnený zo skutkov pred ľuďmi, ale nie pred Bohom!

Tak aj viera, ak nemá skutky je sama osebe mŕtva.
Jak 2:17

Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.
Jak 2:26

Telo bez ducha je mŕtve = viera bez skutkov je mŕtva. Duch robí telo živým, skutky robia vieru živou. Telo samo o sebe je mŕtve, viera sama osebe je mŕtva. Telo potrebuje ducha aby žilo, viera potrebuje skutky aby bola živá. Telo bez ducha existuje, len je mŕtve, viera bez skutkov existuje, len je mŕtva. Mŕtve telo nemá žiadne známky života, mŕtva viera nemá známky života. Preto je viera, ktorá nemá skutky sama o sebe mŕtva, lebo iný človek ju neuvidí, pokiaľ nemáte aj skutky, ktoré by ju doprevádzali. Boh však nepotrebuje vidieť vaše skutky aby vedel, či naozaj veríte. Lebo Boh pozná srdce každého človeka a vie či niekto naozaj verí alebo nie. Skutky viery sú prejavom navonok, pre ostatných ľudí!

Keď nájdete na ulici mŕtveho psa, znamená to, že ten pes neexistuje? Aj keď sa na neho v tom momente pozeráte? Predsa existuje, len je mŕtvy! Nehýbe sa, nedýcha, nebehá, nejaví žiadne známky života, len jeho mŕtve telo bez ducha leží nevládne na ceste. Keď človek zomrie, duša opustí telo a telo ostane mŕtve. Telo bez ducha je mŕtve. Mŕtvy človek sa sám osebe nehýbe, nedýcha, nejaví žiadne známky života. Telo síce existuje, len je mŕtve. Tak aj viera, ktorá nemá skutky, je mŕtva, ale EXISTUJE!!! To, že je viera mŕtva len znamená, že nie je viditeľná pre ostatných ľudí, lebo oni nevidia do srdca človeka, či naozaj verí. Ľudia môžu vidieť vieru u človeka jedine na základe jeho skutkov. Preto, ak človek verí ale nemá žiadne skutky, môže hovoriť koľko chce o tom ako verí, nie je to nič platné PRE DRUHÝCH ĽUDÍ, ktorí nemajú ako inak posúdiť, či verí alebo nie, jedine na základe jeho skutkov. Boh však, na druhej strane, nie je zvedavý na naše skutky ale na vieru. Preto je spása jedine z viery v Ježiša Krista.

Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
Ján 3:18

1. Boh rozdeľuje ľudí do dvoch skupín. Na tých, ktorí veria v Syna Božieho, a na tých, ktorí neveria v Syna Božieho. Tí, ktorí veria sú spasení a tí, ktorí neveria sú zatratení. Viera v Syna Božieho, je jediná podmienka spásy!!!! Je jedno akú vieru máte, či malú alebo veľkú, dôležité je, že VŠETKU svoju vieru máte jedine v tom, čo spravil Ježiš pre vás, aby ste mohli byť spasení. Ak nemáte VŠETKU svoju vieru v Ježišovi, tak ste neveriaci a je jedno, na čo iné sa spoliehate. Je jasne napísané, kto neverí v Syna Božieho – je odsúdený.

2. Medzi tými, ktorí VERIA, čiže medzi spasenými, sú takí, ktorí majú živú vieru, a takí, čo majú mŕtvu vieru. Mŕtva a živá viera sa posudzuje na základe toho, či človek, ktorý verí, má aj skutky, ktoré jeho vieru navonok sprevádzajú. Zo skutkov veriacich ľudí, môžu DRUHÍ ĽUDIA vidieť ich vieru. Pokiaľ veriaci človek nemá skutky, nikto iný ani nemusí vedieť, že ten človek naozaj verí, HLAVNÉ JE, ŽE TO VIDÍ BOH! Nie sme spasení za prejavy viery navonok, ale z viery samotnej, viery v Evanjelium.

Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.
Rim 1:16-17

To, že človek je spasený, neznamená, že bude mať automaticky aj skutky!!! Skutky u veriacich ľudí sú len dôkazom toho, že Slovo padlo na úrodnú pôdu, ktorá bude prinášať aj ovocie. Spasenie však závisí len na tom, či uveríme Bohu.

Nech Boh je pravdivý, a každý človek klamárom.
Rim 3:4