LACNÁ MILOSŤ?

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
Ef 2:8-9

Hanlivé označenie “lacná milosť” používajú niektorí v spojitosti s biblickým učením, že spasení sme z milosti skrze vieru, bez akýchkoľvek zásluh či skutkov. Toto pomenovanie samo osebe ani nedáva zmysel, lebo milosť je zo svojej podstaty zadarmo, a preto nemôže byť lacná. Keby bola lacná, znamenalo by to, že niečo stojí, a preto by nemohla byť zadarmo. Je rozdiel, keď je niečo lacné a keď je niečo zadarmo. Ak za ponúkanú vec musíte zaplatiť a cena je nízka, vtedy môžeme povedať, že je to lacné. Ak za ponúkanú vec nič neplatíte, je to zadarmo. 

Milosť nie je lacná, milosť je zadarmo!

Ak nám niekto dáva dar z milosti, je to preto, že nás má rád a nič od nás za to nepožaduje. Keby za to požadoval, aby sme mu niečo zaplatili, nebol by to dar, ale predaj. Keby za to požadoval, aby sme pre neho za to niečo urobili, nebol by to dar, ale odmena za našu prácu. Keby nám dal dar a po čase by si všimol, že si ten dar nevážime a následne by nám ho zobral, nebol by to dar, ale pôžička alebo by sme mohli povedať, že ho od nás kradneNás prijatie daru nič nestojí, ale stojí to toho, kto nám ho daruje. Rovnako je to aj s večným životom, ktorý je Božím darom milosti.

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.
Rim 6:23

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby svet skrze neho mohol byť spasený. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
Ján 3:16-18

Biblia jasne hovorí, že Boh dal Ježiša Krista pre nás, a nie, že my máme dať náš život alebo čokoľvek za to, aby sme boli spasení a mali večný život. Tí, čo používajú označenie “lacná milosť” neveria, že spasenie a večný život dostávame zadarmo z viery – zdá sa im to príliš ľahko nadobudnuté. Oni veria, že ho dostaneme ako odmenu za to, ako žijeme a čo robíme, alebo že samotná viera je málo a musíme ešte aj niečo robiť. Aká je teda hodnota večného života? Ako musíme žiť a čo musíme urobiť, aby sme si ho zaslúžili?

Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. Úplne ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z milosti.
Gal 5:2-4

Ak si teda niekto chce večný život zaslúžiť, musí naplniť celý zákon!!! Nesmie sa dopustiť jediného hriechu počas celého svojho života. Lenže toho nie je podľa Biblie schopný žiadny človek.

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej
Rim 3:23

Jedine Ježiš Kristus naplnil celý zákon, On sa nedopustil žiadneho hriechu.

Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu; hriech je predsa prestúpením zákona. A vy viete, že On sa zjavil, aby sňal hriechy, a v Ňom nieto hriechu.
1Jan 3:4-5

Takže, v skutočnosti sú 2 možnosti, ako získať večný život:

  1. Zaslúžiť si ho tým, že naplníme CELÝ ZÁKON a nedopustíme sa ŽIADNEHO HRIECHU počas života (ako sme ukázali vyššie, toto nie je pre žiadneho človeka možné)
  2. Prijať dar milosti tým, že uveríme v Pána Ježiša Krista, ktorý naplnil celý zákon, nemal žiadny hriech a napriek tomu bol ukrižovaný, pochovaný – potrestaný za naše hriechy (On nemal hriech) a potom vstal z mŕtvych pre nás, aby sme MY mohli byť spasení a mať večný život, keďže prvá možnosť, ako získať večný život nie je pre nás možná! Pre nás ľudí existuje len jedna cesta do neba – skrze vieru v Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.

Tí, čo používajú označenie “lacná milosť” nie sú ochotní pokorne a zadarmo prijať dar z milosti (možnosť 2), ale snažia sa hrdo si ho zaslúžiť (možnosť 1). Prirovnajme si ich situáciu k nasledovnému príkladu. Je jeden bohatý človek, ktorý má obrovské majetky a je jeden chudobný človek, ktorý má len pár drobných. Bohatý človek má rád toho chudobného človeka, tak mu ponúkne, že mu z milosti daruje rozprávkovú vilu s bazénom a najväčším možným luxusom. Takýto majetok by ten chudobný človek nebol schopný nadobudnúť ani za 10 životov, a tak pre neho jediný spôsob ako niečo také získať je ten, že mu ho niekto daruje (dá zadarmo). Chudobnému človeku sa vila zapáči a chce ju, ale je príliš hrdý na to, aby ju pokorne prijal ako dar, preto vytiahne svojich pár drobných a ponúkne ich bohatému človeku ako výmenu za vilu. Ako zareaguje bohatý človek? Ako by ste zareagovali vy na jeho mieste? Istotne by ste sa urazili.

Boh je Stvoriteľom všetkého, Jemu všetko patrí a On nám z milosti ponúka nevýslovný dar, dar večného života. My sme tí chudobní, ktorí NIKDY nebudú schopní z vlastných síl nadobudnúť niečo také ako je večný život. Boh nás miluje, a preto nám ponúka DAR večného života. Prijať ho môžeme jedine tak, že uveríme v toho, ktorého On poslal aby nás vykúpil, Jeho Syna, Ježiša Krista. Niektorí ľudia sú však príliš hrdí a za dar večného života sa Bohu snažia ponúknuť ich “dobrý” život a dobré skutky, čím ukazujú, nakoľko si oni cenia Boží dar večného života. Boh obetoval SVOJHO JEDNORODENÉHO SYNA, Jeho drahocennú krv vylial za nás, aby nám kúpil tento dar, a oni mu ponúkajú za to svoje špinavé handry (Iz 64:6). Oni sú tí, ktorí robia dar večného života lacným!  Pretože ak by bolo možné hriešnemu človeku dostať sa za jeho vlastné zásluhy do neba, vtedy by to bolo celkom lacné. ALE NIE JE, a práve preto nám tento dar musel kúpiť samotný Boh, Pán Ježiš Kristus. Ten, kto prijíma dar sa nemá čím chváliť, a preto všetka sláva patrí tomu, kto dar dáva. Lacným robia dar večného života tým, že zaň ponúkajú svoje skutky miesto toho, aby ho pokorne prijali vierou, tak ako si to Boh želá.

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú ZADARMO z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša.
Rim 3:23-26

Znamená to, že človek potom, ako uverí, môže ďalej hrešiť a bude spasený? ÁNO, presne to to znamená. Pretože každý bude hrešiť aj naďalej, lebo stále je človekom a stále má hriešnu povahu. Niekto má menej hriechu, niekto viac, ale každý má hriech. Našťastie Pán Ježiš Kristus zaplatil výkupné za všetky naše hriechy – minulé aj budúce. Zaplatil za všetky naše hriechy ešte predtým, ako sme sa vôbec narodili.

Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase. Nato som bol ustanovený ja ako zvestovateľ a apoštol – pravdu hovorím a neklamem – učiteľ pohanov vo viere a pravde.
1Tim 2:3-7

Je správne, aby sme ako veriaci v Pána Ježiša Krista žili v hriechu a nekonali dobré skutky? NIE.

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil a mali by sme v nich chodiť.
Ef 2:10

Existuje veľa dôvodov, prečo by sme ako spasení kresťania mali konať dobré skutky a strániť sa hriechu. V každom prípade ZÍSKANIE VEČNÉHO ŽIVOTA medzi tieto dôvody vôbec nepatrí!!! Pokiaľ ide o spásu a získanie večného života, je len jedna vec, čo musíme urobiť:

Čo musím spraviť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: VER v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom!
Skutky 16:30-31