Dnes žijeme, ale zajtrajšok nie je istý.

…veď neviete, čo bude zajtra. Čo je váš život? Je to len para, ktorá sa nakrátko ukáže a potom zmizne.
Jak 4:14

Keby sa dnes váš život skončil, kam by ste išli, do neba alebo do pekla? Ste zachránený od večného zatratenia? Ste si tým úplne istý? Ak nie, tak sa na chvíľu zastavte a uistite sa!

Biblia hovorí, že si už teraz môžeme byť na 100% istý, že keď zomrieme pôjdeme okamžite do neba, bez ohľadu na to, aký život sme žili. Na tejto stránke sa dozviete ako.

Veľa ľudí si myslí, alebo aspoň dúfa, že pôjdu do neba, pretože sú dobrí. Iní si zasa povedia, že nie sú až takí zlí aby šli do pekla. Skutočnosť je však úplne iná. Existuje len JEDNA vec, ktorá rozhodne o tom, či pôjde niekto do neba alebo do pekla.

Najskôr si však treba uvedomiť, v akej situácií sa ako ľudia nachádzame. Biblia jasne hovorí, že všetci ľudia sú hriešni.

1. Priznajte, že ste zhrešili.

…ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného.
Rim 3:10

lebo všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.
Rim 3:23

Lebo nieto na zemi spravodlivého človeka, čo by len dobre robil a nehrešil.
Kaz 7:20

Čo je vlastne hriech? Biblia nám definuje hriech ako prestúpenie Božieho zákona

Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu; hriech je predsa prestúpením zákona.
1 Jan 3:4

Čo to pre nás znamená? Potrestá Boh hriešnikov? Áno!

2. Uvedomte si aký je trest za spáchanie hriechu

lebo odplata za hriech je smrť,…..
Rim 6:23

Všetci raz zomrieme však? Fyzická smrť však nie je koniec.

Smrť a peklo boli zvrhnuté do ohnivého jazera.To je druhá smrť. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera.
Zjavenie 20:14-15

Kto skončí v pekle? Už ste niekedy oklamali? Lebo už za jedno klamstvo sme odsúdení ísť do pekla na celú večnosť.

Bojazliví však, neveriaci, ohavní, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť.
Zjavenie 21:8

Biblia jasne hovorí, že peklo je večné.

…a bol hodený do ohnivého pekla, kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne.
Mark 9:48

Biblia nehovorí, že peklo je odlúčenie od Božej lásky, naopak sú to večné muky v prítomnosti Boha!

…a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. Dym ich múk vystupuje naveky vekov a nemajú odpočinku ani dňom ani nocou.
Zjavenie 14:10-11

Odtiaľ už niet cesty späť. Ak sa po smrti ocitnete v pekle, bude už príliš neskoro.

Prečo by milujúci Boh dovolil, aby ľudia skončili v pekle? Pretože Boh je spravodlivý Boh!

Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách.
Žalmy 145:17

Predstavte si situáciu, že niekoho okradnú, alebo dokonca zabijú. Polícia zatkne vinníka a postavia ho pred súd. Ešte predtým ako sudca vynesie rozsudok sa opýta vinníka, či by chcel povedať niečo na svoju obhajobu. On povie: „Pán sudca, viem, že som sa previnil, ale pozrite sa na to, ako som chodil celý život do kostola, chodil som na spovede, dával som chudobným almužny, bol som milý ku všetkým, bol som dobrý človek.“

Mal by ho sudca pustiť bez trestu? Samozrejme, že nie! Nebolo by to predsa spravodlivé. Nepotrestať hriešnika, ktorý prestúpil Boží zákon by bolo takisto nespravodlivé!

Lebo všetci sme ako nečistí, a všetky naše spravodlivosti sú ako špinavé handry; vädneme všetci ako lístie padáme, a naše neprávosti nás odnášajú preč ako vietor.
Izaiáš 64:6

Pred Bohom sme všetci vinní a všetci si zaslúžime trest za prestúpenie Božieho zákona. Tento trest je večné zatratenie a preto potrebujeme nájsť spôsob ako vymazať naše hriechy, ktoré sa nami nedajú nijako odčiniť. Na to, aby človek mohol ísť do neba, musí byť bez hriechu. Existuje len jediný spôsob, ako nám Boh našu vinu odpustí.

Ako je teda možné isť do neba? To je posolstvo Evanjelia – čo znamená DOBRÁ SPRÁVA. Hovorí o tom, čo pre nás Boh spravil aby sme sa vyhli zaslúženému trestu.

Kto teda môže byť spasený? Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.
Mark 10:26-27

3. Verte, že Ježiš zomrel , bol pochovaný a vstal z mŕtvych pre vás.

Boh nechce aby niekto skončil v pekle, a preto poslal na zem svojho Syna, ktorý zomrel za hriechy celého sveta.

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.
Rim 5:8

Kristus umrel za nás, znamená, že bol potrestaný za naše hriechy, za to čo sme my vykonali, náš trest zobral na seba.

sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo;
1P 2:24

Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.
2 Kor 5:21

Toto je evanjelium:

Boh sa stal človekom, narodil sa z panny Márie, bol to Boh v ľudskom tele

Boh sa zjavil v tele,
1 Tim 3:16

podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek
Fil 2:7

Žil dokonalý život, život bez hriechu, aký nikto z nás nemôže žiť, pretože On bol Boh

On sa zjavil, aby sňal hriechy, a v Ňom nieto hriechu.
1 Ján 3:5

Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom.
2 Kor 5: 21

ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.
Fil 2:8

Dovolil ľuďom aby na Neho pľuli, zbičovali ho a ukrižovali

sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo;
1 P 2:24

A on je zmierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.;
1 Jan 2:2

keď bol Ježiš na kríži, bol potrestaný za každý môj aj váš hriech ako keby ho bol vykonal On. Zobral náš trest na seba, keď zomrel za hriechy celého sveta (minulé aj budúce). Potom ako zomrel, zobrali jeho telo a dali ho do hrobky. Jeho duša bola 3 dni a 3 noci v pekle

ani Jeho duša nezostala v pekle, ani Jeho telo nevidelo porušenie.
Skutky 2:31

na tretí deň vstal z mŕtvych

Tohto Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho.
Skutky 2:32

Myslíte si, že aj keď Ježiš zomrel za všetkých, pôjdu všetci do neba? Určite pôjde aj niekto do pekla však?
Existuje len JEDNA vec, ktorá rozhodne o tom, či pôjde niekto do neba alebo do pekla.

Čo musím spraviť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom!
Skutky 16:30-31

Píše sa tu niečo o tom, že sa máme dať pokrstiť? Že máme chodiť do kostola? Alebo žiť dobrý život? Máme oľutovať všetky hriechy? Alebo sa odvrátiť od všetkých hriechov? Čo musíme spraviť na to aby sme boli spasení?

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby svet skrze Neho mohol byť spasený. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
Ján 3:16-18

Kto verí v Syna, má večný život, kto však v Syna neverí, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.
Ján 3:36

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nebude odsúdený, ale prešiel zo smrti do života.
Ján 5:24

Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život.
Jan 6:47

Chodenie do kostola vás NESPASÍ, vaše náboženstvo vás NESPASÍ, dobré skutky vás NESPASIA, rozdávanie chudobným vás NESPASÍ, krst vás NESPASÍ! Spovede vás NESPASIA, žiadny dobrý skutok, ktorý ste sami vykonali, vás NESPASÍ!

V otázke spásy nie je dôležité čo sme my urobili pre Krista, ale čo Kristus urobil pre nás. Jeho vykupiteľské dielo je ukončené, za hriechy celého sveta je zaplatené, všetko je pripravené. To je dobrá správa evanjelia, že Ježiš zomrel za naše hriechy namiesto nás a vďaka Nemu už nemusíme ísť do pekla. Je však jedna vec, čo musíme spraviť – uveriť. A čomu veriť?

Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.
1 Ján 5:10-12

Na to aby ste mohli byť spasený, musíte uveriť svedectvu. A toto svedectvo je:

1. Boh nám dal : Večný život je DAR, z milosti, nikto si ho nezaslúži. Podstata daru je v tom, že ho dostaneme zdarma, z milosti, pretože ten kto nám ho dáva, nám ho chce dať a nie preto, že si ho zaslúžime. Kto platí za dar? Ten kto dar prijíma, toho dar nič nestojí, ale ten, kto dar dáva, musí zaň zaplatiť. Takto to je aj s darom večného života.

Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých.
1 Tim 2:5-6


2. Večný život: Večný život je život, ktorý sa nikdy neskončí, bude trvať naveky. Božím darom milosti je večný život.

A to je sľub, ktorý nám On sám zasľúbil: večný život.
1 Jan 2:25

Ak vám Boh dá niečo, čo trvá naveky, koľkokrát to musíte prijať? Iba raz. Je možné aby ste o to prišli? Čo ak by ste niekoho zabili? Bude trvať naveky?

Nie ste spasený za to ako žijete, za to čo ste spravili alebo nespravili. Iba ak veríte, ste spasený naveky. Ak by vám Boh potom ako uveríte zobral spásu, z akéhokoľvek dôvodu, znamenalo by to, že vás klamal keď vám sľúbil večný život. Preto ak by spasený človek spravil aj nejaký ťažký hriech, dokonca aj keby niekoho zabil, nakoniec aj tak pôjde do neba, pretože neexistuje nič čo by mohol spraviť aby prišiel o spasenie, lebo spása nemá s našimi skutkami nič spoločné. Ak máte dnes večný život, a o 10 rokov by vám ho Boh z nejakého dôvodu zobral, bol to niekedy večný život?

3 V Jeho Synovi: Uveriť v Ježiša neznamená veriť len tomu, že existoval, musíte veriť, že On je vaša cesta do neba, musíte sa na Neho spoľahnúť, že vás spasí. Pokiaľ chcete žiť naveky, musíte uveriť v Ježiša Krista, tak ako je o ňom napísané v Biblii. Musíte uveriť slovám Ježiša Krista, tak ako sú napísané v Biblii. Žiadne náboženstvo ani filozofia ani ľudská múdrosť nemôže človeka spasiť, jedine Slová Pána Ježiša Krista. Musíte prestať veriť všetkému čomu ste verili doteraz a spoľahnúť sa jedine na slová Ježiša Krista, keď vám hovorí:

Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi jedine skrze mňa.
Jan 14:6

Ježiš Kristus, Syn Boží je jediná cesta do neba. Musíte sa prestať spoliehať na svoje náboženstvo alebo filozofiu. Jedine viera v to, že Ježiš zobral náš trest na seba, zomrel, bol pochovaný, vstal z mŕtvych a tým nás vykúpil, môže človeka spasiť.

Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých.
Žid 2:9

A nieto v  nikom inom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom musíme byť spasení.
Skutky 4:12

Musíte sa prestať spoliehať aj na svoje vlastné skutky, pretože ak by bolo možné ísť do neba za vlastné zásluhy, Boh by nebol poslal svojho Syna zomrieť na kríži a potom do pekla na 3 dni a 3 noci aby ho potom vzkriesil z mŕtvych. Žiadny skutok nemôže človeka spasiť, jedine to, čo pre nás vykonal Ježiš Kristus, nás môže dostať do neba. Spasení môžeme byť jedine za zásluhy Ježiša Krista.

Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, tedy Kristus nadarmo zomrel.
Gal 2:21

Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A ak zo skutkov, nie je to už milosť, inak skutok už nie je skutkom.
Rim 11:6

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
Ef 2:8-9

Kristus vám nič neosoží, ktorí sa ospravedlňujete zákonom, vypadli ste z milosti.
Gal 5:4

Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.
Rim 4:5

Spása NIE JE zo skutkov ale z milosti, zdarma. Preto človek nemusí spraviť nič, len uveriť.

Kto chce, nech si naberie vodu života zdarma!
Zjav 22:17

Takže na to, aby ste mohli byť spasení, si v prvom rade musíte uvedomiť, čo vás ako hriešnika čaká, pochopiť plán Božej spásy a uveriť mu. Tento verš hovorí za všetko.

Lebo odplata za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Rim 6:23

ODPLATA za hriech je smrť – odplata je niečo, čo si človek zaslúži za to, čo spravil. V tomto prípade si za hriech, ktorý sme spáchali, zaslúžime smrť.

Ale…..

Božím DAROM milosti je VEČNÝ ŽIVOT v JEŽIŠOVI KRISTOVI, našom Pánovi. – večný život je dar, ktorý si nezaslúži nikto, ale Boh nám ho dáva z milosti, pretože nechce aby sme skončili v pekle. Tento dar je možné prijať tak, že človek uverí v Ježiša Krista, Syna Božieho, ako svojho Spasiteľa. Musíte sa spoľahnúť jedine na Neho, že to, že Ježiš Kristus zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych, na odpustenie vašich hriechov, je vaša jediná cesta do neba. Musíte uveriť Jeho slovám keď hovorí:

Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu?
Ján 11:25-26


Ak rozumiete Božiemu plánu spásy, je na vás, či dar večného života prijmete alebo ho odmietnete. Ako ho teda môžete prijať?

Ak ústami vyznáš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený;
Rim 10:9

a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho;
Ján 6:37

Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia!
Mat 7:7-11

Priznávate, že ste zhrešili? (kliknite)

Veríte, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za všetky vaše hriechy, bol pochovaný a vstal z mŕtvych?

Veríte, že ak teraz požiadate Ježiša aby vás spasil, že to spraví?

Veríte, že o večný život v nijakom prípade nemôžete prísť?

Ak tomu všetkému veríte, povedzte to v modlitbe Ježišovi. (Nie je to modlitba, čo vás spasí ale viera! Modlitba vám má len pomôcť vyznať Ježišovi, čomu vlastne veríte. Dôležité je, aby ste verili tomu, čo hovorí Biblia o spáse, preto spasený ste v momente keď sa tak stane.) Môžete sa pomodliť túto modlitbu. 

Drahý Ježiši, priznávam, že som zhrešil/a a zaslúžim si ísť do pekla, ale verím, že Ty si zomrel za všetky moje hriechy, bol pochovaný a vstal z mŕtvych. Nespolieham sa na svoje náboženstvo ani na svoje skutky. Spolieham sa jedine na Teba, prosím daj mi dar večného života. Ďakujem Ti za moju spásu. Amen.

Ak ste sa pomodlili, a veríte, Biblia hovorí, že máte večný život.

Gratulujeme

Ak ste uverili, dajte nám vedieť na adrese