KRESŤAN, ČO SA BOJÍ PEKLA?

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nebude odsúdený, ale prešiel zo smrti do života.
Ján 5:24

Ste si na 100 % istý, že ak by sa dnes váš život skončil, pôjdete do neba? Pri tejto otázke často ľudia rozmýšľajú, či sú dosť dobrí alebo či sa dostatočne zúčastňujú cirkevných sviatostí a preto si nevedia na túto otázku jednoznačne odpovedať. Čo to znamená, keď pri otázke, či pôjdu do neba, začnú rozmýšľať nad týmito skutkami? Znamená to, že sa spoliehajú na tieto svoje skutky, že ich dostanú do neba. A čo Pán Ježiš Kristus? Aké je Jeho miesto, pokiaľ ide o našu spásu?

Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a životkto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu?
Ján 11:25-26

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nebude odsúdený, ale prešiel zo smrti do života.
Ján 5:24

Keď uveríme v evanjelium, sme spasení, prešli sme zo smrti do života, máme večný život, nebudeme odsúdení. Od čoho sme vlastne spasení? Sme spasení (zachránení) od pekla, do ktorého si zaslúžime ísť na večnosť ako odplatu za svoje hriechy. Ako je teda možné, že milióny ľudí, ktorí si hovoria “kresťania” sa boja, že skončia v pekle? Dôvod je ten, že sa spoliehajú na seba a na svoje skutky, že ich dostanú do neba, a nie na Pána Ježiša Krista a Jeho evanjelium, pričom Biblia jasne hovorí, že spasení zo svojich vlastných skutkov nemôže byť nikto! Ten, kto sa spolieha jedine na to, čo Pán Ježiš urobil pre nás, že sám zaplatil za naše hriechy svojou smrťou na kríži, nemá dôvod sa obávať, že skončí v pekle, pretože vie, že jeho skutky nemajú nič spoločné s jeho spásou. Kto sa však spolieha na svoje skutky, na vlastnú spravodlivosť, nikdy si nemôže byť istý, či je to, čo robí dosť na to aby mohol byť spasený. Preto bude celý život žiť v neistote až nakoniec zomrie a pôjde do pekla, pretože neuveril v Pána Ježiša Krista. Nikto nie je dosť dobrý, jedine Ježiš Kristus, Syn Boží, a iba vierou v evanjelium, spoľahnutím sa na to, čo On pre nás urobil môžeme byť spasení. 

Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, a skrze ktoré aj ste spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, inak by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem
1Kor 15:1-4

Veď ja sa nehanbím za Kristovo evanjelium, lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.
Rim 1:16

Ak veríte, že Pán Ježiš Kristus zaplatil výkupné za každý váš hriech, za ktorý hriech vás potom pošle do pekla? Ak neveríte, že zaplatil za každý váš hriech, ako budú vykúpené potom tie hriechy, za ktoré nezaplatil? Vašimi skutkami?

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
Ef 2:8-9

A On je zmierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.;
1 Jan 2:2

On sa zjavil, aby sňal hriechy, a v Ňom nieto hriechu.
1 Ján 3:5

Biblia jasne hovorí, že praví kresťania – tí, ktorí veria v evanjelium Pána Ježiša Krista a nespoliehajú sa na žiadne vlastné skutky alebo náboženstvo, sa nemusia báť pekla, ale si môžu byť na 100% istí, že keď zomrú, pôjdu rovno do neba, lebo veria, že Pán Ježiš Kristus už zaplatil za nich výkupné, zobral ich trest na seba keď On sám zomrel, jeho duša bola 3 dni a 3 noci v pekle a potom vstal z mŕtvych,  vďaka tomu už veriaci v Pána Ježiša Krista nebudú súdení za svoje hriechy.

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby svet skrze Neho mohol byť spasený. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
Ján 3:16-18

Je teda možné prísť o spásu, ktorú si aj tak nezaslúžime, ale dostali sme ju ako dar od Boha? Biblia jasne hovorí, že nie. Keby to bolo možné, znamenalo by to, že sa vlastnými skutkami musíme snažiť spásu si udržať, čo je to isté, ako keby sme sa snažili vlastnými skutkami spásu získať. Spása je Boží dar milosti a tak, ako spásu nemôžeme získať za naše skutky, nemôžeme o spásu našimi skutkami ani prísť, ak sme už uverili, že Pán Ježiš Kristus svojou smrťou, pochovaním a zmŕtvychvstaním vykúpil všetky naše hriechy.

Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, tedy Kristus nadarmo zomrel.
Gal 2:21

Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A ak zo skutkov, nie je to už milosť, inak skutok už nie je skutkom.
Rim 11:6