BOŽÍ DAR

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.

Ef 2:8-9

Ak sa pýtate, či je ťažké dostať sa do neba, ja sa vás pýtam:

Je ťažké napiť sa vody?

V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho;
Ján 7:37-39

Je ťažké zjesť krajec chleba?

Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
Ján 6:35

Je ťažké vojsť cez dvere?

Ja som dvere. Keď niekto vojde cezo mňa, bude spasený;
Ján 10:9

Je ťažké prijať dar?

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Rim 6:23

Koľko platíte svojim kamarátom keď vám na narodeniny dajú dar? Koľko musíte odpracovávať dar ktorý dostanete u toho, kto vám ho dáva? Ak by vám ho niekedy prišiel ten, ktorý vám ho daroval zobrať, bol to niekedy dar?

Takisto je to aj s Božím darom – večným životom.

1. Dar nemôžete kúpiť. Predstavte si, ako by ste sa cítili, keby vám niekto chcel zaplatiť za váš dar. Určite by vás to urazilo. Dar kupuje ten, kto vám ho dáva ale vy zaň nič neplatíte inak by to nebol dar ale kúpa. Takisto je to aj s Božím darom večného života.

Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží.
Skutky 8:20

2. Dar nemôžete odpracovať. Ak by vám niekto ponúkal nejakú vec, ale povedal by vám, že si ju musíte odpracovať, bol by to dar? Ak pre niekoho niečo spravíte, tak si predsa zaslúžite aby vás odplatil, odmenil. Lenže dar vám niekto dáva zadarmo, preto, lebo vám ho chce dať, nie preto, že si ho zaslúžite. Aj Boh nám ponúka dar večného života zadarmo, bez toho, aby sme sa snažili konať akékoľvek skutky.

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
Ef 2:8-9

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi
Rim 3:23-24

3. Ak by vám niekto niečo daroval ale o nejaký čas by vám to z nejakého dôvodu zobral, bol to dar? Keď vám niekto dáva dar, tak je predsa váš a je na vás, ako s ním zaobchádzate. Ak by vám ho niekedy zobral, nebol by to dar, ale pôžička. Takisto Boh vám nikdy dar večného života nezoberie, inak by to predsa nebol večný život.

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Rim 6:23

Keď vám niekto dáva dar, máte možnosť ho buď prijať, alebo odmietnuť. To je všetko. Nemôžete ho kúpiť ani odpracovať, a je navždy váš inak to nie je dar! Keď vám niekto dáva dar, vás to nič nestojí, kupuje ho predsa ten, kto vám dar dáva. Takisto je to aj s Božím darom večného života, ktorý nám ponúka zdarma, z milosti, skrze vieru v Jeho Syna, Ježiša Krista, ktorý prišiel na svet a zobral náš trest na seba, čím nás vykúpil. Ježiš Kristus spravil všetko potrebné na to, aby sme my mohli mať večný život, NÁM ostáva už len uveriť.

Kto chce, nech si naberie vodu života zdarma!
Zjav 22:17

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
Ján 3:16-18

Ak si dnes nie ste na 100% istí, že máte večný život, neprijali ste od Boha DAR VEČNÉHO ŽIVOTA.

Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.
1 Ján 5:13

Ak sa spoliehate jedine na Ježiša Krista, že to, čo za vás On podstúpil vás spasí, už dnes môžete vedieť, že máte večný život. Ak sa však stále spoliehate na nejaké skutky ako dodatok ku viere tak si nebudete nikdy istý a nakoniec aj tak skončíte v pekle, pretože sa snažíte zaslúžiť (odpracovať) si Boží dar. V otázke spásy nie je podstatné to, čo môžeme my urobiť pre Krista, ALE TO, ČO ON UROBIL PRE NÁS!

Najčastejšími dôvodmi, prečo ľudia neprijali od Boha dar večného života býva, že:

1. Nevedia o Božom dare alebo nevedia, ako ho prijať.

Boží plán spásy, tak ako je napísaný v Biblii, nájdete tu.

Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. A ja som bol u vás i slabý i bojazlivý a veľmi prestrašený, moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.
1Kor 2:1-5

Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.
Rim 1:16

2. Veria radšej učeniam cirkví, a preto sa snažia zaslúžiť si dar, a nikdy si nemôžu byť istí, či to, čo robia stačí na to, aby boli spasení.

Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania; keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej. Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.
Rim 10:1-4

Pozor na učenia cirkví, ktoré kážu, že na spasenie potrebuje človek konať aj nejaké skutky! Takéto učenia sú v rozpore s Bibliou, v ktorej je napísané, že spása je zadarmo, skrze vieru v Ježiša Krista. Musíte sa rozhodnúť, komu budete veriť, či cirkvi alebo Bohu, lebo iba jeden z nich má pravdu.

Ak prijímame ľudské svedectvo, Božie svedectvo je väčšie, lebo Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.
Ján 5:9-12

 

Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!
2 Kor 9:15