KEDY JE SPRÁVNY ČAS UVERIŤ?

Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!
2 Kor 6:2

Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie.
Prísl 27:1

…veď neviete, čo bude zajtra. Čo je váš život? Je to len para, ktorá sa nakrátko ukáže a potom zmizne.
Jak 4:14

Lebo čo osoží človeku, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu stratil?
Mark 8:36

Nikto z nás nevie, koľko času mu ešte zostáva do smrti. Deň sa ešte neskončil a už myslíme na to, čo budeme robiť zajtra, o týždeň, o mesiac, o rok. Všetci máme nejaké sny a plány do budúcnosti, ktoré si prajeme aby sa naplnili, túžime mať či už veľa materiálnych vecí alebo nám viac záleží na zdraví, láske, priateľstve. Neraz pri tom zabúdame na to, že raz sa náš zemský život skončí. Samozrejme, že je dobré starať sa o svoje zdravie, milovať blížnych, pracovať, aby sme materiálne zabezpečili svoje rodiny, ale nesmieme zabúdať, že príde hodina, kedy tomu všetkému bude koniec. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, čo bude po smrti? Každý z nás má určený istý počet rokov života na tejto Zemi, ale jedna vec je istá, mŕtvi budeme oveľa dlhšie ako sme živí, a preto sa určite oplatí na chvíľu zastaviť a venovať pozornosť tomu, čo nám Boh hovorí prostredníctvom svojho Slova – Biblie o tom, čo sa bude diať po našej fyzickej smrti.

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela.
Job 12:10

veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás,
Sk 17:25- 27

Stvoriteľ neba i zeme a všetkého čo je v nich, všemohúci Boh, každému človeku určil čas a miesto prebývania na tomto svete tak, aby Ho mohol nájsť ktokoľvek, kto naozaj chce poznať pravdu.

Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov
Jer 29:13-14

Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.
Mt 7:7- 8

Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku.
Iz 55:6

Boh nám hovorí aby sme ho hľadali, pokým je nablízku. Ak ste sa dnes dostali na túto stránku, je veľmi pravdepodobné, že sa vám práve teraz Boh necháva nájsť, preto by ste rozhodne nemali odkladať hľadanie na neskôr, pretože žiadne neskôr už nemusí byť. Možno je to práve dnes, kedy ste počuli zvesť evanjelia – dobrú správu o tom, že Boh nám pripravil cestu, spôsob, akým sa môžeme my hriešni ľudia dostať do neba (získať večný život). Možno je to práve dnes, kedy ste si uvedomili, že už za jeden váš hriech vás podľa Biblie čaká spravodlivý trest – večné zatratenie v ohnivom pekle, z ktorého niet cesty späť. Snáď už rozumiete aj tomu, že Boh určil spôsob, akým sa môžeme tomuto trestu vyhnúť – že poslal svojho jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, aby zomrel na kríži za naše hriechy, bol pochovaný a v tretí deň vstal z mŕtvych, aby každý kto VERÍ V NEHO nezahynul, ale mal večný život. Možno už rozumiete aj tomu, že spása (večný život) NIJAK NEZÁVISÍ od toho, ako žijeme, čo robíme, či chodíme do kostola, rozdávame almužny, alebo či pijeme, klameme a kradneme, pretože spása je Boží dar (zadarmo), ktorý Boh sľúbil každému, kto sa spoľahne na Jeho Syna, ktorý už zobral trest za naše hriechy na seba, a teda jediná vec, ktorú človek musí spraviť aby bol spasený – je UVERIŤ, spoľahnúť sa na Pána Ježiša Krista, že do neba pôjde vďaka tomu, čo spravil Kristus, nie za svoje vlastné skutky. (Celý plán spásy podľa Biblie nájdete tu.) Preto ak rozumiete tomuto Božiemu plánu spásy, neodkladajte rozhodnutie, že tomu budete aj veriť, na neskôr z niekoľkých príčin:

  1. nemusíte sa dožiť zajtrajška
  2. žiť budete ďalej ale môže sa stať, že na to úplne zabudnete
  3. žiť budete ďalej ale môžete sa dostať do bodu, kedy už nebudete môcť Boha nájsť, nebudete môcť uveriť.

1. Biblia jasne hovorí, že nie je možné byť spasený po smrti.

Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.
Luk 16:26

Po fyzickej smrti sú len dve miesta, kde môže duša človeka skončiť – v nebi alebo v pekle. V Evanjeliu podľa Lukáša 16. kapitole sa stretávame s príbehom boháča a Lazara. V tomto príbehu obaja zomreli, ale Lazar išiel po smrti do neba a boháč do pekla. Tento boháč chcel, aby Abrahám poslal Lazara k nemu do pekla s kvapkou vody aby si ovlažil jazyk, pretože bol mučený v ohni. Abrahámova odpoveď bola jednoznačné NIE! V Biblii je napísané, že medzi týmito dvoma miestami, nebom a peklom, je veľká priepasť, aby sa tí, čo sú v pekle nemohli dostať do neba, a naopak, aby tí čo sú v nebi, nemohli ísť do pekla. Preto ak sa už raz ocitnete v pekle, nikdy odtiaľ nevyjdete.

…a bol hodený do ohnivého pekla, kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne.
Mark 9:48

…a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. Dym ich múk vystupuje naveky vekov a nemajú odpočinku ani dňom ani nocou.
Zjavenie 14:10-11

2. V Biblii sa tiež spomína, že je možné počuť evanjelium, ale mu hneď neporozumieť, a preto sa môže stať, že ak tomu nebudete venovať pozornosť, tak na to zabudnete, a preto ani neuveríte.

Semeno je slovo Božie. To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.
Luk 8: 11-12

Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli.
Žid 4:2

Biblia jasne hovorí, že po tom, ako počujete evanjelium, ale ho nepochopíte, prípadne z nejakého dôvodu neuveríte hneď, môže sa stať, že vám diabol slovo Božie zoberie zo srdca, čo znamená, že na to zabudnete, neuveríte, a teda nebudete spasený. V takom prípade vám slovo zvesti – Evanjelium – nebude na osoh, pretože sa nezmieša s vašou vierou.

Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má.
Luk 8:18

3. Ak človek ignoruje hlas Božieho slova, môže sa stať, že časom stratí možnosť Boha nájsť.

ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia.
Žid 4:7

Ak dnes rozumiete Evanjeliu (podrobný plán spásy nájdete tu), ktoré má moc vás spasiť, ak mu uveríte, neodmietajte Božie slovo, pretože sa môže stať, že prídete o možnosť Evanjeliu uveriť!!!

Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.
Mt 13:14-15

Lebo nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého a okúsili utešenú reč Božiu i silu budúceho veku, a potom predsa odpadli – aby tí boli znova privedení k pokániu, keď na svoju škodu znova križujú Syna Božieho a vystavujú Ho posmechu.
Žid 6:4-6

Biblia učí, že tí, čo Evanjeliu už raz porozumeli, boli osvietení a okúsili nebeský dar, Duch Svätý im ukázal Božiu pravdu, ale oni odpadli – odmietli ju prijať (odmietli dar večného života), neuverili, pre takých už nie je možné aby boli spasení, pretože to je ako keby oni sami ukrižovali Syna Božieho. Tento hriech Biblia nazýva aj rúhanie sa Duchu Svätému, čo je neodpustiteľný hriech!!! Je treba si dvakrát rozmyslieť, ako sa postavíte k zjavenej pravde, pretože to môže byť vaša posledná šanca.

Človek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku.
Prísl 29:1

Ak dnes rozumiete evanjeliu, neodkladajte rozhodnutie uveriť v Krista na neskôr, ale uverte hneď teraz!

Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!
2 Kor 6:2

Ak ešte stále máte pocit, že teraz nie je ten správny čas, pretože teraz si chcete užívať, zrejme to bude tým, že nerozumiete Evanjeliu, pretože na to, aby ste mohli byť spasený, nepotrebujete meniť váš životný štýl ani sa odvracať od žiadnych hriechov, pretože spasenie NIE JE ZO SKUTKOV, čo znamená, že naše skutky nemajú nič spoločné s tým, či pôjdeme do neba. Ak by sme sa museli niečoho vzdať na to, aby sme boli spasení, znamenalo by to, že tam je cena, ktorú musíme zaplatiť. Biblia predsa hovorí, že spasenie je pre nás zadarmo, za to, že sa spoľahneme na smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista za naše hriechy!

Kto chce, nech si naberie vodu života zdarma!
Zjav 22:17

Poďte, lebo už je všetko hotové!
Luk 14:17

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pán Boh nám pripravil spasenie, tým, že svojho Syna poslal zomrieť ZA NAŠE hriechy, a po troch dňoch ho vzkriesil z mŕtvych. Všetko je už hotové, Boh spravil pre nás všetko potrebné, JEDINÁ vec, ktorú človek musí spraviť je – UVERIŤ v Pána Ježiša Krista a bude spasený (zachránený od pekla).

Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo
Deut 30:19