VEČNÁ ISTOTA

A to je sľub, ktorý nám On sám zasľúbil: večný život.
1 Ján 2:25

Môže človek, ktorý je spasený, prísť o spasenie? Čo sa stane ak spraví nejaký ťažký hriech?

Pri takýchto otázkach si treba uvedomiť dva fakty týkajúce sa spásy.

  1. V momente, keď uveríte v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, dostanete od Boha dar VEČNÉHO života.
  2. V momente, keď uveríte v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, veríte, že On zomrel za KAŽDÝ váš hriech, aj za tie, čo spravíte v budúcnosti.

Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.
Ján 10:28

1. Pokiaľ neveríte, že máte večný život, život ktorý trvá naveky, neprijali ste od Boha dar milosti. Ak by bolo o dar večného života nejakým spôsobom možné prísť, Boh by klamal keď vám sľúbil večný život. Boh nikdy neklame.

Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?
4M 23:19

Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený.
Rim 10:11

Boh nám neponúka pokus o spásu, kedy sme v skúšobnej dobe, či si to naozaj zaslúžime. Nikto si spásu nezaslúži, nikto nie je dosť dobrý aby mohol ísť do neba. Boh ponúka hotovú spásu každému, kto sa spoľahne na Jeho Syna Ježiša Krista, ako svoju jedinú nádej na spasenie. Ak by bolo o spásu možné prísť, znamenalo by to, že by ste sa VLASTNÝM ÚSILÍM  (vlastnými skutkami) museli snažiť si spásu udržať. Preto ak niekto tvrdí, že o spásu je možné nejakým spôsobom prísť, v skutočnosti verí vlastným skutkom aby ho spasili. Ak sa hoci aj na 99.99% spoliehate na Ježiša a 0,01% na niečo iné, skončíte v pekle. Musíte sa na 100% spoľahnúť na Ježiša, na to čo On spravil pre vás, aby ste mohli mať večný život. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že milosť vylučuje akýkoľvek skutok. Ak sa spoliehate na skutky, skončíte v pekle. Ak sa spoliehate na milosť, Biblia hovorí, že idete do neba.

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
Ef 2:8-9

Spasenie nie je zo skutkov, preto nikto kto sa spolieha na vlastné skutky, na vlastnú spravodlivosť, nebude spasený. Ak niekto tvrdí, že o spásu je možné prísť, pravdepodobne sám spasený nie je. Človek je spasený v momente, na základe dôvery v pravého Spasiteľa, kedy sa už nesnaží dostať sa do neba pomocou vlastných skutkov, pretože to nie je možné. Keby to bolo možné, Boh by neposlal svojho Syna zomrieť na kríži, do pekla na 3 dni a 3 noci aby Ho nakoniec vzkriesil z mŕtvych. Všetci falošní kresťania sa spoliehajú z časti na Ježiša a z časti na cirkev alebo na seba samých.

Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.
1 Ján 1:13

Pokiaľ veríte v meno Syna Božieho, môžete vedieť , že MÁTE večný život už teraz. Preto ak teraz máte VEČNÝ ŽIVOT, život, ktorý sa nikdy neskončí, aký život budete mať o 10 rokov? Ak by ste oň niekedy prišli, bol to niekedy večný život?

Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.
Ján 6:37

Ježiš Kristus sľúbil, že nikdy nevyhodí nikoho, kto v Neho verí ako svojho Spasiteľa.

Tak teda stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon.
Gal 5:1-4

Apoštol Pavel nás varuje, že si máme dávať pozor na ľudí, ktorí sa snažia ku viere pridávať skutky, a tým z nás spraviť otrokov zákona. Ak spravíte akýkoľvek skutok, s tým, že si myslíte, že za to budete spasený, Kristus vám nič neprospeje. Ak chcete byť ospravedlnení skrze zákon, musíte naplniť celý zákon! (nie je to možné, jediný kto to dokázal bol Ježiš Kristus, Boh v ľudskom tele) Ak sa spoliehate na nejaký vlastný skutok, rušíte tým milosť Božiu.

Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A ak zo skutkov, nie je to už milosť, inak skutok už nie je skutkom.
Rim 11:6

Hlavným dôvodom nepochopenia faktu, že o spásu nie je možné prísť, je ten, že ľudia sú presvedčení o tom, že na spasenie treba konať aj nejaké skutky a sama viera nestačí. Každý, kto sa spolieha aj na vlastné skutky ako dodatok ku spáse, NIE JE SPASENÝ. Preto sa musíme spoliehať jedine na Ježiša, že nás spasí, tak ako sľúbil:

Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život.
Ján 6:47

Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.
1 Ján 5:10

Kto verí v Syna, má večný život, kto však Synovi neverí, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.
Ján 3:36

A ak zo skutkov, nie je to už milosť, inak skutok už nie je skutkom.
Rim 11:6

BUĎ – ALEBO, nie je nič medzi tým. Buď je spása zo skutkov, alebo z viery. Buď nazývate Boha klamárom, alebo veríte svedectvu, ktoré vydal o svojom Synovi. Buď máte večný život, alebo na vás zostáva hnev Boží.

On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
1 Ján 2:2

2. Ak teda veríte, že zomrel za VŠETKY vaše hriechy, za aký hriech by vám Boh zobral spásu? Je možné že by ste predsa neverili, že zomrel za každý váš hriech? V tom prípade nazývate Boha klamárom, pretože neveríte svedectvu, ktoré On vydal o svojom Synovi.

Vždy je to nakoniec o tom istom – v kom máte dôveru, na čo sa spoliehate, že vás spasí. BUĎ veríte Bohu, ktorý vám ponúka dar večného života v Ježišovi Kristovi, ALEBO veríte svojim vlastným predstavám (nech je to čokoľvek), alebo predstavám niekoho iného (napríklad cirkvi). Nič medzitým neexistuje. Buď veríte tomu čo povedal Boh (J 6:47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život.) alebo Bohu neveríte (spoliehate sa na čokoľvek iné, či už sú to vaše skutky alebo čo vám hovorí vaša cirkev).

Nech Boh je pravdivý, a každý človek klamárom.
Rim 3:4

Vidíte, že otázka o večnej istote spasenia je v konečnom dôsledku o tom, na koho sa spoliehate. Buď sa spoliehate na to že ste dobrý človek, na svoju „neomylnú“ cirkev, na nejaké rituály (nech je to čokoľvek) alebo sa spoliehate jedine na Ježiša, baránka Božieho, ktorý sňal hriech sveta. Hneď ako sa prestanete spoliehať na seba, na svoju cirkev, na skutky alebo čokoľvek čomu ste verili a spoľahnete sa jedine na Ježiša, uveríte Božiemu plánu spásy, dostanete Dar Boží – večný život. Potom ako uveríte, už nikdy o večný život neprídete, pretože Boh sľúbil, že každý, kto v Neho verí bude spasený.

ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého.
2 Tim 2:13

 

Pamätajte na to: ak nie ste spasený navždy, nie ste spasený vôbec!!!