BYŤ SPASENÝ vs. BYŤ UČENÍKOM

I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
Jan 8:31-32

Veľa ľudí nechápe, že byť spasený a byť Ježišovým učeníkom sú dve rozdielne veci. Pre správne pochopenie si treba tieto dva pojmy oddeliť. Aký je rozdiel medzi spasením a učeníctvom?

1. SPASENIE JE ZADARMO, čo znamená, že nás spása nič nestojí, to Ježiš zaplatil výkupné za nás svojou smrťou na kríži.

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi.
Rim 3:23-24

1. UČENÍCTVO si vyžaduje obete, preto sa môže stať, že stratíme kamarátov, našu rodinu, majetok. Učeníctvo NÁS MÔŽE STÁŤ dokonca aj náš život.

Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden.
Mat 10:37

2. SPASENÝ JE KAŽDÝ KTO VERÍ V JEŽIŠA KRISTA, ako svojho Spasiteľa. (spolieha sa na to, že to, že Ježiš zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych, čím nás vykúpil, a vďaka tomu môžeme ísť do neba )

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

2. SKUTOČNÝM UČENÍKOM môže byť LEN SPASENÝ ČLOVEK (človek, ktorý už uveril v Ježiša Krista)

I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
Jan 8:31-32

3. BYŤ SPASENÝ JE ĽAHKÉ, pretože na to, aby mal človek večný život, stačí len uveriť, to Ježiš spravil tú ťažkú časť, keď za nás zomrel na kríži.

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
Ef 2:8

3. BYŤ UČENÍKOM JE ŤAŽKÉ, pretože treba zaprieť samého seba, zobrať kríž a nasledovať Krista. Biblia navyše hovorí, že praví kresťania budú svetom prenasledovaní.

A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
2 Tim 3:12

4. SPÁSA JE DAR BOŽÍ, nemôžeme si ju zaslúžiť za svoje skutky. Spásu môžeme buď prijať, alebo odmietnuť.

Lebo odplata za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.
Rim 6:23

4. UČENÍCTVO JE POVOLANIE, vyžaduje konanie skutkov, zásluh, za ktoré bude spasený učeník v nebi odplatený na večnosť.

Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov!
Zjav 22:12

5. SPASENÝCH BOLO MNOHO ĽUDÍ, ešte za čias keď Ježiš chodil po tejto zemi a kázal.

Keď bol v Jeruzaleme na slávnostiach veľkonočného baránka, mnohí uverili v Jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré činil.
Ján 2:23

5. UČENÍKOV MAL JEŽIŠ LEN NIEKOĽKO

Odvtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním. Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť?
Ján 6:66-67

6. SPASENÝ JE ČLOVEK V MOMENTE, keď uverí v evanjelium o ukrižovaní, pochovaní a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista na odpustenie našich hriechov.

Veru, veru, hovorím vám: Kto počuje moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
Ján 5:24

6. UČENÍCTVO JE KAŽDODENNÁ ČINNOSŤ, keď sa spasený človek rozhodne nasledovať Krista, musí neustále bojovať proti telesným žiadostiam aby mohol chodiť v duchu.

A povedal všetkým: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž každý deň, a tak ma nasleduje.
Luk 9:23

Byť spasený je ľahké, pretože je to zdarma, a tak každý kto verí v Ježiša Krista, dostane dar večného života. Naopak, byť učeníkom je ťažké, stojí to veľa úsilia a tiež veľa obetovania sa ak je treba. Nasledovať Krista, byť Jeho skutočným učeníkom môže len spasený (veriaci) človek, ktorý za skutky, ktoré koná pre Krista počas svojho pozemského života dostane odplatu vo večnom živote.

Je každý spasený človek automaticky aj Ježišovým učeníkom?

Kým Ježiš chodil a kázal na tejto zemi, mnohí ľudia v Neho UVERILI. Koľko mal Ježiš učeníkov? Len niekoľko. Veľa ľudí v Neho uverilo ale nechceli byť jeho učeníkmi napríklad kvôli strachu z prenasledovania. Znamená to, že títo ľudia neboli spasení? Samozrejme, že boli spasení, pretože  spasený je každý človek, ktorý verí v Krista (v evanjelium, čiže smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista na odpustenie našich hriechov). Človek sa nestáva Ježišovým učeníkom v momente, keď uverí, ale až keď sa rozhodne Ježiša nasledovať a snaží sa v tom zotrvať.

Ako spolu súvisí spasenie s učeníctvom?

Súvisia spolu len tak, že ak je človek SPASENÝ (VIERA) + a je AJ KRISTOVÝM UČENÍKOM (SKUTKY), tak za skutky, ktoré koná pre Krista tu na zemi, bude pri druhom príchode Krista odmenený na večnosť.

Ak SPASENÝ človek (ktorý verí, čiže sa spolieha na to, že ho Ježiš svojou smrťou, pochovaním a zmŕtvychvstaním  vykúpil z pekla, preto za svoje hriechy už nebude odsúdený) nemá žiadne skutky, nenasleduje Ježiša ale žije podľa sveta, príde o odmeny v kráľovstve Božom, ktoré by dostal, keby žil pre Krista.

každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu; ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; SÁM SÍCE BUDE ZACHRÁNENÝ, ale len ako cez oheň.
1 Kor 3:13-15

Ak človek spasený nie je, (čiže neverí, že Ježiš zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych na odpustenie našich hriechov) ale je UČENÍKOM, čiže nasleduje Krista, po smrti pôjde do pekla, pretože neuveril v Evanjelium, ktoré hovorí, že spása je z milosti jedine skrze vieru v Ježiša. Neveriaci človek tiež môže nasledovať Krista (napríklad Judáš), ale nakoniec aj tak pôjde do pekla, pretože neuveril, bez ohľadu na to, aké skutky konal. Nikto, kto nasleduje Krista s tým, že si myslí, že za to (že ho nasleduje a koná skutky) pôjde do neba, nie je spasený.

Lebo čo osoží človeku, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu stratil?
Mark 8:36

Pre správne pochopenie týchto dvoch pojmov je preto veľmi dôležité uvedomiť si rozdiel medzi nimi, pretože existuje veľa falošných učiteľov, ktorí na základe veršov, ktoré hovoria o učeníctve nie o spáse, učia ľudí, že na to, aby bol človek spasený, musí sa stať Ježišovým učeníkom alebo to, že človek musí dať Ježišovi prvé miesto vo svojom živote a poslúchať ho vo všetkom, inak nemôže byť spasený. Je to len ďalšie falošné učenie, ktoré zavádza ľudí, aby verili, že samotná viera nestačí ale treba nasledovať Krista inak vraj človek nikdy spasený nebol. Pravda je však, že ak sa spoliehate na nejaký svoj skutok, že zaň budete spasený, neveríte Kristovi, že to, čo On za vás podstúpil na kríži je dostatočné na to, aby ste mohli ísť do neba, ale chcete sa aj vlastnými skutkami pričiniť o svoju spásu. Kto z vás môže povedať, že odovzdal svoj život na 100%, alebo, že už poslúcha Krista na 100%? Nikto. Koľko skutkov musí mať človek, aby mohol vedieť, či bol spasený? Ani jeden, stačí, že sa spoľahol na Pána Ježiša Krista, že ho spasí. 

Tak teda stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon.
Gal 5:1-4