JEŽIŠ SYN BOŽÍ

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, len skrze mňa.
Ján 14:6

Kto teda môže byť spasený? Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.
Mark 10:25-27

Ľudia nemôžu byť spasení sami zo seba, pretože všetci ľudia sú hriešni. Preto Boh už od počiatku zasľúbil svetu Spasiteľa, ktorý mal prísť na svet, aby svet vykúpil.

Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých.
1 Tim 2:6

To je pravý Boží plán spásy, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, ktorý sa narodil z panny, žil život bez jediného hriechu, zobral trest celého ľudstva na seba keď umrel na kríži. Hoci sám Ježiš sa nedopustil jediného hriechu, Boh ho potrestal za hriechy celého sveta, ako keby ich bol vykonal On. Potom ako zomrel na kríži, bola Jeho duša 3 dni a 3 noci v pekle, na tretí deň vstal z mŕtvych aby KAŽDÝ kto VERÍ v NEHO mal VEČNÝ ŽIVOT.

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha;
1 Ján 5:1

pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.
1 Ján 5:4-5

Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám porozumenie, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.
1 Ján 5:20

Na to, aby bol človek spasený, musí spraviť len jedinú vec – uveriť v Ježiša Krista, spoľahnúť sa na Neho, na to, čo On urobil pre nás, aby sme mohli mať večný život.

Páni, čo musím spraviť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!
Skutky 16:30-31

Ak chcete byť spasený, musíte sa prestať spoliehať na seba samého, na svoje skutky, na svoje náboženstvo alebo filozofiu. Boh hovorí, že nieto spravodlivého ani jedného, preto nikto nemôže ísť do neba za vlastné zásluhy. Spasenie závisí jedine od toho, či sa človek spoľahne na Ježiša Krista, ako svojho Spasiteľa.

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
Ef 2:8

Budú spasení všetci, ktorí tvrdia, že veria v Krista?

Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, a či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!
Mat 7:21-23

V týchto veršoch Pán Ježiš hovorí o tom, že jedného dňa mu budú mnohí hovoriť, aké skutky konali v Jeho mene a predsa im odpovie, že ich nikdy nepoznal. Ako je teda možné, že im Kristus odpovedal, že ich nikdy nepoznal, keď ho oni nazývajú svojím Pánom? Pravda je, že títo ľudia, hoci ho nazývajú svojím Pánom, V NEHO NIKDY NEVERILI. V skutočnosti verili svojim skutkom aby ich spasili, ako je zrejmé z toho, že Kristovi začali hovoriť o tom, ako v Jeho mene vyháňali démonov a robili mnohé divy. Na to, aby človek mohol ísť do neba, musí činiť vôľu Otca nebeského.

A to je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Ján 6:40

To je vôľa Otca nebeského, aby sme verili v toho, koho on poslal zomrieť namiesto nás, aby sme my mohli mať večný život. Ak sa niekto spolieha na akýkoľvek skutok, ktorý vykonal on sám ako „dodatok“ k viere (napr. krst) znamená to, že sa nikdy úplne nespoľahol na Krista aby ho spasil. Na svete je veľa ľudí, ktorí sú súčasťou falošných cirkví, ktoré sami seba nazývajú „kresťanské“ ale v skutočnosti nie sú postavené na Božom Slove. Všetky tieto cirkvi učia SPÁSU SKRZE SKUTKY, čím ľudí vedú rovno do pekla! Sami hovoria, že sme spasení z viery samotnej ale napriek tomu učia celý rad vecí ktoré človek údajne musí spraviť na to, aby mohol ísť do neba.

Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania; keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej. Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.
Rim 10:3-4

Môže ísť do neba niekto, kto neverí v Ježiša Krista?

Biblia učí, že spása je jedine skrze vieru v Ježiša Krista, Syna Božieho.

V Biblii je jasne napísané, že Ježiš je jediná cesta do neba, preto žiadny buddhista, hinduista, moslim, ateista atď. nepôjde do neba.

Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
Ján 3:18

Biblia učí, že človek môže mať večný život jedine ak sa spoľahne na JEŽIŠA KRISTA, Syna Božieho. Nie na vlastné skutky, vlastnú spravodlivosť, ktorá je pred Bohom ako špinavé handry. (Iz 64:6)

V Biblii je jasne napísané, že dokonca aj medzi tými, ktorí tvrdia, že veria v Ježiša budú MNOHÍ, ktorým Ježiš odpovie, že ich nikdy nepoznal, pretože v skutočnosti veria svojim skutkom aby ich spasili. To sú všetci tí, ktorí veria učeniam cirkví, že na spásu treba konať aj nejaké skutky.

Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.
Rim 4:5

KTO PODĽA BIBLIE PÔJDE DO NEBA?

Biblia učí, že spasený bude len ten, kto verí Božiemu svedectvu, ktoré je väčšie ako ľudské.

Ak prijímame ľudské svedectvo, Božie svedectvo je väčšie, lebo Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.
1 Ján 5:9-12